Adatkezelési alapelvek

Mi minősül személyes adatnak?

Személyes adatnak minősül bármilyen információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Ez gyakorlatilag bármilyen információ lehet, amely az adott személyhez köthető és általa a személy – közvetlenül vagy közvetetten – azonosítható (pl. lakcím, anyja neve, e-mail cím, biztonsági kamera felvétele, vércsoport, alkalmassági teszt eredménye stb.).

Mi az adatkezelés?

Olyan művelet, vagy műveletek összessége, amelyeket a személyes adatokon vagy adatállományokon végeznek (pl. gyűjtés, rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, törlés, de akár az elolvasás is).

Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

Adatkezelő az a (természetes vagy jogi) személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza (pl. egy munkáltató). Adatfeldolgozó pedig az, aki az adatkezelő nevében kezeli a személyes adatokat (pl. bérszámfejtő cég).

Melyek egy adatkezelés legfőbb alapelvei?

  • célhoz kötöttség elve: személyes adatot csak előre meghatározott célból lehet kezelni,
  • adat takarékosság és alapértelmezett adatvédelem elve: csak a cél megvalósításához feltétlenül szükséges mértékben,
  • korlátozott tárolhatóság elve: csak a cél megvalósulásáig,
  • tisztesség elve: az adatkezelésnek meg kell felelnie a tisztesség követelményének,
  • megfelelő jogalap elve: jogszerűnek kell lennie,
  • pontosság elve: a kezelt adatoknak pontosaknak és hiánytalanoknak kell lennie,
  • előzetes tájékoztatás elve: az adatkezelés csak közérthető, részletes, teljes és könnyen hozzáférhető, előzetes tájékoztatáson kell alapulnia;
  • az érintettek jogai: tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, tiltakozhat adatai kezelése ellen, kérheti azok törlését, helyesbítését és zárolását.

A fentieket lényegében a hatályos magyar szabályozás is tartalmazza.